Wybrane teksty Mszy świętej

UWAGA! Teksty Mszy świętej na urządzeniach elektronicznych mogą służyć jedynie w celach katechetycznych i przygotowawczych do liturgii Mszy świętej.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego z 6 listopada 2003 r. aprobuje do sprawowania liturgii wyłącznie księgi liturgiczne, księgi czytań i księgę Ewangelii. Daje wskazanie: "349. W szczególny sposób należy dbać o to, aby księgi liturgiczne, zwłaszcza Ewangeliarz i lekcjonarz, służące do głoszenia słowa Bożego i z tego powodu otaczane szczególnym szacunkiem, podczas sprawowania liturgii były znakami i symbolami rzeczywistości nadprzyrodzonej, a więc odznaczały się poważnym i pięknym wyglądem." Końcowy punkt dokumentu stwierdza: "399. Dlatego Mszał Rzymski, mimo różnorodności języków i pewnej rozmaitości zwyczajów, winien być na przyszłość stosowany jako narzędzie oraz wspaniały znak integralności i jedności obrządku rzymskiego”.

To stanowisko zostało potwierdzone przy pojawiających się pytaniach dotyczących stosowania wszystkich elektronicznych czytników przez Episkopat USA w Biuletynie Komisji ds. Kultu Bożego (marzec-kwiecień 2011) oraz Episkopat Nowej Zelandii w Oświadczeniu z 30 kwietnia 2012 r.

Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Robert Sarah, w przemówieniu pt. "Il silenzio e il primato di Dio nella sacra Liturgia" (Milczenie a prymat Boga w Liturgii Świętej) na prowadzonym przez dominikanów Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie, na konferencji pt. "Motu Proprio Summorum Pontificum Benedykta XVI: nowa młodość dla Kościoła" 14 września 2017 r. wyjaśnił, że smartfony i tablety są co prawda praktyczne, ale nie są właściwe dla celów liturgicznych.


TEKSTY MSZALNE Z DNIA znajdują się na stronie brewiarz.pl


CZĘŚCI STAŁE MSZY ŚWIĘTEJ WRAZ Z II MODLITWĄ EUCHARYSTYCZNĄ

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE
OKADZENIE
K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W: Amen.


■ Pan z wami.
■ Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
■ Łaska i pokój od Tego, który jest i który był, i który przychodzi, niech będą z wami.
W: I z duchem twoim.


Akt Pokuty - Forma 1
Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę. K+W: Spowiadam się Bogu wszechmogącemu * i wam, bracia i siostry, * że bardzo zgrzeszyłem * myślą, mową, uczynkiem, i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, * wszystkich Aniołów i Świętych, * i was, bracia i siostry, * o modlitwę za mnie * do Pana Boga naszego. K: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * doprowadzi nas do życia wiecznego. W: Amen. K: Panie, zmiłuj się nad nami. W:K: Chryste zmiłuj się nad nami. W:K: Panie zmiłuj się nad nami. W:
Akt Pokuty - Forma 2
Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie przyjąć słowo Boże i złożyć Najświętszą Ofiarę. cisza Zmiłuj się nad nami, Panie. W: Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
K: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. W: I daj nam swoje zbawienie. K: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * doprowadzi nas do życia wiecznego. W: Amen. K: Panie, zmiłuj się nad nami. W:K: Chryste zmiłuj się nad nami. W:K: Panie zmiłuj się nad nami. W:
Akt Pokuty - Forma 3
Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i błagajmy Go o miłosierdzie, abyśmy mogli godnie złożyć Najświętszą Ofiarę. cisza
K: Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. W: Zmiłuj się nad nami.
K: Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. W: Zmiłuj się nad nami.
K: Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. W: Zmiłuj się nad nami.
K: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * doprowadzi nas do życia wiecznego. W: Amen.

albo wezwania do wyboru:
K: Panie, Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami.
K: Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami.
K: Panie, Synu Jednorodzony Ojca przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami.
albo:
K: Panie, który nie przyszedłeś wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników, zmiłuj się nad nami.
K: Chryste, który przebywałeś z celnikami i grzesznikami, zmiłuj się nad nami.
K: Panie, który chcesz raczej miłosierdzia niż ofiary, zmiłuj się nad nami.
albo:
K: Panie, który jesteś drogą prowadzącą do Ojca, zmiłuj się nad nami.
K: Chryste, który jesteś światłością oświecającą każdego człowieka, zmiłuj się nad nami.
K: Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami.
albo:
K: Panie, który przebaczyłeś skruszonemu Piotrowi, zmiłuj się nad nami.
K: Chryste, który obiecałeś Dobremu Łotrowi Królestwo niebieskie, zmiłuj się na nami.
K: Panie, który zesłałeś Apostołom Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, zmiłuj się nad nami.
albo:
K: Panie Jezu, który przyszedłeś na świat, aby pojednać nas z Bogiem Ojcem, zmiłuj się nad nami.
K: Chryste, który przyjąłeś na siebie nasze grzechy, abyśmy się stali uczestnikami świętości Bożej, zmiłuj się nad nami.
K: Panie, Synu Boży, który żyjesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego, aby się wstawiać za swoim ludem, zmiłuj się nad nami.
albo:
K: Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami.
K: Chryste, który okazałeś swoją miłość oddając życie za przyjaciół, zmiłuj się nad nami.
K: Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami.
albo:
K: Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami.
K: Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami.
K: Panie, który wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami.
albo:
K: Panie Jezu, Dobry Pasterzu, który znasz swoje owce, zmiłuj się nad nami.
K: Chryste, który oddałeś życie za swoje owce, zmiłuj się nad nami.
K: Panie, który szukasz owiec zagubionych, zmiłuj się nad nami.
albo:
K: Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami.
K: Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami.
K: Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami.
albo:
K: Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami.
K: Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami.
K: Panie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami.
Prośba o odpuszczenie grzechów:
K: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * doprowadzi nas do życia wiecznego. W: Amen.


K+W: Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, * Królu nieba, * Boże, Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.

K: Módlmy się. KOLEKTA W: Amen.

L: Czytanie z… CZYTANIE L: Oto słowo Boże. W: Bogu niech będą dzięki.

PSALM
AKLAMACJA

K cicho: Wszechmogący Boże, oczyść serce i usta moje, abym godnie głosił Twoją świętą Ewangelię.
K: Niech Pan będzie w sercu twoim i na twoich ustach, abyś godnie głosił Jego Ewangelię, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

K: Pan z wami. W: I z duchem twoim.
K: Słowa Ewangelii według świętego ... W: Chwała Tobie, Panie.
OKADZENIE
EWANGELIA

K: Oto słowo Pańskie. W: Chwała Tobie, Chryste. K cicho: Niech słowa Ewangelii zgładzą grzechy nasze.

HOMILIA


K+W: Wierzę w jednego Boga, * Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. * I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

MODLITWA POWSZECHNA

K: Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, * bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, * który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; * Tobie go przynosimy, * aby stał się dla nas chlebem życia.
W: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
K: Przez to misterium wody i wina * daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, * który przyjął nasze człowieczeństwo.
K: Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, * bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, * które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich; * Tobie je przynosimy, * aby stało się dla nas napojem duchowym.
W: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
K cicho: Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą * w duchu pokory i z sercem skruszonym; * niech nasza Ofiara tak się dzisiaj dokona * przed Tobą, Panie Boże, * aby się Tobie podobała.
OKADZENIE
K cicho:
Obmyj mnie Panie z mojej winy * i oczyść mnie z grzechu mojego.
K: Módlcie się, * aby moją i waszą Ofiarę * przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
W: Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich * na cześć i chwałę swojego imienia, * a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

MODLITWA NAD DARAMI

K: Pan z wami. W: I z duchem twoim.
K: W górę serca. W: Wznosimy je do Pana.
K: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. W: Godne to i sprawiedliwe.

PREFACJA

W+K: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. * Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.
K: Zaprawdę, święty jesteś, Boże, * źródło wszelkiej świętości.


W NIEDZIELE, w które nie wypada inne wspomnienie.
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, * w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał * i zesłał na Apostołów Ducha Świętego. * Przez Chrystusa prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO I PRZEZ OKTAWĘ
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy (świętą noc) święty dzień, * (w której) w którym Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień, * w którym Twój Syn Jednorodzony * równy Tobie w wiecznej chwale, * ukazał się nam jako prawdziwy człowiek. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W CZASIE MSZY WIECZERZY PAŃSKIEJ
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień, * w którym nasz Pan, Jezus Chrystus, został za nas wydany. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
OD MSZY WIGILII PASCHALNEJ DO 2 NIEDZIELI WIELKANOCNEJ
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy (świętą noc) święty dzień, * Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień, * w którym nasz Pan, Twój Syn Jednorodzony, * wyniósł do chwały po Twojej prawicy * zjednoczoną ze sobą ludzką naturę. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W NIEDZIELĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy * w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów * pod postacią ognistych języków. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym Twój Syn Jednorodzony, Światłość ze Światłości, * został przedstawiony w świątyni. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym Twój Syn Jednorodzony przyjął ciało z Maryi Dziewicy * i stał się człowiekiem. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym objawiłeś chwałę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W ROCZNICĘ KONSEKRACJI WŁASNEGO KOŚCIOŁA
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień poświęcenia tej świątyni, * w którym przyjąłeś ją na własność * i napełniłeś swoją obecnością * i napełniłeś swoją obecnością. * Przez Jezusa Chrystusa, Arcykapłana dóbr przyszłych, * prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień * narodzenia świętego Jana Chrzciciela, * który przygotował drogę Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym została wzięta do nieba Niepokalana Dziewica, Matka Twojego Syna Jezusa Chrystusa. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * poświęcony pamięci wszystkich Świętych, * którzy w życiu doczesnym naśladowali Chrystusa * i po śmierci otrzymali udział w Jego chwale. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:
W UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym została poczęta bez grzechu pierworodnego * Najświętsza Maryja Panna, wybrana na Matkę Jezusa Chrystusa. * Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:

K: Uświęć te dary * mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas Ciałem i Krwią * naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, * łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:

Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy:
To jest bowiem Ciało moje,
które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich * i ponownie dzięki Tobie składając, * podał swoim uczniom, mówiąc:

Bierzcie i pijcie z niego wszyscy:
To jest bowiem kielich Krwi mojej
nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana
na odpuszczenie grzechów.
To czyńcie na moją pamiątkę.


■ Oto wielka tajemnica wiary. W: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmartwychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
■ Wielka jest tajemnica naszej wiary. W: Ile razy ten chleb spożywamy * i pijemy z tego kielicha * głosimy śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale.
■ Uwielbiajmy tajemnicę wiary. W: Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, * Ty jesteś Zbawicielem świata.
■ Tajemnica wiary. W: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

K: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, * ofiarujemy Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia * i dziękujemy, że nas wybrałeś, * abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, * aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, * przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. * Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości * razem z naszym Papieżem N., * naszym Biskupem N. oraz całym duchowieństwem.


OD MSZY WIGILII PASCHALNEJ DO 2. NIEDZIELI WIELKANOCNEJ
Pamiętaj, Boże, o tych, * których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, * udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów.
W MSZY PRZY UDZIELANIU CHRZTU
Pamiętaj, Boże, o nowo ochrzczonych, * którzy dzisiaj przez chrzest (i bierzmowanie) * zostali włączeni do Twojego ludu * aby z wiarą i odwagą * szli za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem.
W MSZY PRZY UDZIELANIU BIERZMOWANIA
Pamiętaj, Boże, o tych, * których odrodziłeś przez chrzest * i umocniłeś darem Ducha Świętego, * i zachowaj w nich swoją łaskę.
W MSZY ZA NOWOŻEŃCÓW
Pamiętaj, Boże, o nowożeńcach N. i N. * Ty doprowadziłeś ich do dnia zaślubin, * (pozwól im cieszyć się upragnionym potomstwem i) * w swojej dobroci obdarz ich długim życiem.
W MSZACH OFIAROWANYCH ZA ZMARŁYCH
Pamiętaj o Twoim słudze N., którego * (Twojej służebnicy N., którą) * (dzisiaj) z tego świata wezwałeś do siebie. * Spraw, aby ten, który (ta, która) przez chrzest * został(a) włączony (włączona) w śmierć Twojego Syna, * miał(a) również udział w Jego zmartwychwstaniu.

K: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, * którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, * i o wszystkich, którzy w twojej łasce odeszli z tego świata. * Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. * Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi * i daj nam udział w życiu wiecznym * z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, * ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, * ze świętymi Apostołami, * (ze świętym N.) i wszystkimi świętymi, * którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, * abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

K: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * wszelka cześć i chwała, * przez wszystkie wieki wieków. W: Amen.


W OKRESIE ZWYKŁYM
■ Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić:
■ Módlmy się do Ojca niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus:
■ Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić:
W ADWENCIE
Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna, jako Zbawiciela dlatego ośmielamy się mówić:
W OKRESIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
Syn Boży stał się człowiekiem abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi, dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić:
W WIELKIM POŚCIE
Prośmy ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego:
W OKRESIE WIELKANOCNYM
Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić:
PRZY CHRZCIE DZIECI
Nowo ochrzczone dzieci będą Pana Boga nazywać Ojcem. W ich imieniu módlmy się tak, jak nas nauczył Pan Jezus:

K+W: Ojcze nasz, któryś jest w niebie: * święć się imię Twoje, * przyjdź Królestwo Twoje, * bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. * Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. * I odpuść nam nasze winy, * jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. * I nie wódź nas na pokuszenie, * ale nas zbaw ode złego.

K: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego * i obdarz nasze czasy pokojem. * Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, * abyśmy zawsze wolni od grzechu * i bezpieczni od wszelkiego zamętu, * pełni nadziei oczekiwali * przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. W: Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.


W OKRESIE ZWYKŁYM
Panie Jezu Chryste, * Ty powiedziałeś swoim Apostołom: * Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję.
W OKRESIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
Panie Jezu Chryste, * przy Twoim narodzeniu * aniołowie zwiastowali ziemi pokój.
W OKRESIE WIELKIEGO POSTU
Panie Jezu Chryste, * przez Twoją śmierć na krzyżu * Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią.
W OKRESIE WIELKANOCNYM
Panie Jezu Chryste, * w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: * Pokój wam.
W UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Panie Jezu Chryste, * Ty zesłałeś Ducha Świętego, * aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem.

K: Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, * lecz na wiarę swojego Kościoła * i zgodnie z Twoją wolą * napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W: Amen.
K: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. W: I z duchem twoim.
K lub D: Przekażcie sobie znak pokoju.

K cicho: Ciało i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, * które łączymy i będziemy przyjmować, * niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne.

W: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.


K cicho: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, * Ty z woli Ojca, * za współdziałaniem Ducha Świętego, * przez swoją śmierć dałeś życie światu, * wybaw mnie przez najświętsze Ciało i Krew Twoją * od wszystkich nieprawości moich i od wszelkiego zła; * spraw także, * abym zawsze zachowywał Twoje przykazania * i nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie.
K cicho: Panie Jezu Chryste, * niech przyjęcie Ciała i Krwi Twojej * nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, * lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni * oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało.

K: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. * Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
W: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, * ale powiedz tylko słowo, * a będzie uzdrowiona dusza moja.

K cicho: Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne.
K cicho: Krew Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne.

KOMUNIA
ANTYFONA NA KOMUNIĘ

K cicho: Panie, daj nam czystym sercem przyjąć to, * co spożyliśmy ustami, * i dar otrzymany w doczesności * niech się stanie dla nas * lekarstwem na życie wieczne.

K: Módlmy się. MODLITWA PO KOMUNII W: Amen.

K: Pan z wami. W: I z duchem twoim.


K: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.

K lub D: Idźcie w pokoju Chrystusa. W: Bogu niech będą dzięki.

I. NA OKRESY ROKU KOŚCIELNEGO

1. W ADWENCIE
Wszechmogący i miłosierny Bóg daje wam łaskę, dzięki której z wiarą wspominacie pierwsze przyjcie Jego Syna * i oczekujecie Jego przyjścia w chwale; * niech was oświeci światłem przychodzącego Zbawiciela i obdarzy swoim błogosławieństwem. W: Amen.
Niech w tym życiu Bóg da wam stałość w wierze, radość w nadziei * i gorliwość w pełnieniu uczynków miłości. W: Amen.
Radujecie się z przyjścia Odkupiciela w ludzkim ciele, niech On da wam radość z udziału w życiu wiecznym, * gdy powtórnie przyjdzie w chwale. W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.
2. W NARODZENIE PAŃSKIE
Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności wiata * i przez Jego narodzenie napełnił światłem tę najświętszą noc (ten najświętszy dzień), * niech oddali od was ciemności grzechu i oświeci wasze serca światłem łaski. W: Amen.
Bóg, który posłał Aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, * niech napełni wasze dusze swoją radością * i uczyni was głosicielami Ewangelii. W: Amen.
Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem * niech wam udzieli darów pokoju i swojej miłości, * abyście się stali uczestnikami społeczności Świętych w niebie. W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.
3. NA POCZĄTKU ROKU
Bóg, źródło wszelkiego błogosławieństwa, * niech wam hojnie udzieli łaski i przez cały rok strzeże zdrowia waszej duszy i ciała. W: Amen.
Niech Bóg zachowa w was prawdziwą wiarę, * da niewzruszoną nadzieję * i cierpliwą miłość, która wszystko przetrwa. W: Amen.
Niech Bóg w pokoju kieruje waszym życiem i waszą pracą * dzisiaj i zawsze wysłucha waszą modlitwę * i doprowadzi was do życia wiecznego. W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.
4. W OBJAWIENIE PAŃSKIE
Bóg, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła, * niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i utwierdzi wasze serca w wierze nadziei i miłości. W: Amen.
Dzisiaj Chrystus ukazał się światu jako światło jaśniejące w ciemności, * z ufnością idźcie za Nim, * abyście się stali światłem dla waszych braci. W: Amen.
Mędrcy szli za gwiazdą i z radością znaleźli Chrystusa, * niech po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki Bóg doprowadzi was do Jezusa, waszego Pana., * który jest Światłością ze Światłości. W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.
5. O MĘCE PAŃSKIEJ
Bóg, miłosierny Ojciec, który w męce swojego Syna dał wam przykład miłości, * niech sprawi abyście przez służbę Bogu i ludziom * otrzymali niewysłowiony dar Jego błogosławieństwa. W: Amen.
Chrystus, który umierając na krzyżu wybawił was od śmierci wiecznej, * niech was obdarzy życiem bez końca. W: Amen.
Wszystkim, którzy Go naśladują w Jego uniżeniu, * niech da udział w swoim zmartwychwstaniu. W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.
6. NA WIGILIĘ WIELKANOCNĄ I W DNIU WIELKANOCY
Niech w uroczystość wielkanocną błogosławi was Bóg wszechmogący * i zachowa was od wszelkiego grzechu. W. Amen.
Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna odrodził was do życia wiecznego, * niech da wam udział w Jego chwale. W: Amen.
Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki doprowadził nas do wielkanocnej radości, * niech sprawi abyście obchodzili nieprzemijające święta w radości wiecznej. W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.
7. W OKRESIE WIALKANOCNYM
Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, * niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa. W: Amen.
Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, * niech da wam udział w życiu wiecznym. W: Amen.
Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem, * niech On sprawi, * abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w ojczyźnie niebieskiej. W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.
8. NA WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * którego Syn w dniu dzisiejszym wstąpił do nieba * i otworzył wam drogę do Ojca. W: Amen.
Chrystus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom, * niech się wam ukaże jako łaskawy sędzia * i wprowadzi was do wiecznego dziedzictwa. W: Amen.
Chrystus przebywa w chwale Ojca, * a równocześnie jest z nami aż do końca wiata, * niech wam pozwoli doświadczać swojej obecności. W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.
9. O DUCHU ŚWIĘTYM
Bóg, Ojciec światłości, który (w dniu dzisiejszym) oświecił dusze uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, * niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i napełni was darami Ducha Świętego. W: Amen.
Niech ogień Ducha Świętego, * który ukazał się nad uczniami, * oczyści wasze serca od wszelkiego grzechu i przeniknie was swoim światłem. W: Amen.
Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu tej samej wiary, * niech sprawi, abyście trwali w tej wierze * i od nadziei przeszli do oglądania Boga w niebie. W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.
10. W OKRESIE ZWYKŁYM, A (Błogosławieństwo Aaronowe, Lb 6, 24-26)
Niech Bóg was błogosławi i strzeże. W: Amen.
Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. W. Amen.
Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.
11. W OKRESIE ZWYKŁYM, B (Por. Flp 4, 7)
Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, * niech strzeże waszych serc i myśli * w poznaniu i miłości Boga i Jego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.
12. W OKRESIE ZWYKŁYM, C
Niech Bóg wszechmogący i miłosierny was błogosławi i da wam prawdziwą mądrość, * która prowadzi do zbawienia. W: Amen.
Niech was poucza słowami Pisma Świętego * i pomaga wytrwać w pełnieniu dobrych uczynków. W: Amen.
Niech wam ukaże drogę pokoju i miłości * i kieruje wasze kroki ku sobie W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.
13. W OKRESIE ZWYKŁYM, D
Bóg wszelkiej pociechy niech kieruje waszym życiem w pokoju * i udzieli wam swojego błogosławieństwa. W: Amen.
Niech was uwolni od wszelkiego zamętu * i umocni wasze serca w swojej miłości. W: Amen.
Niech was obdarzy żywą wiarą, nadzieją i miłością, * aby wasze życie doczesne obfitowało w dobre uczynki * i przygotowało was do radości życia wiecznego. W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.
14. W OKRESIE ZWYKŁYM, E
Niech Bóg wszechmogący oddali od was wszelkie przeciwności * i udzieli wam swoich darów. W: Amen.
Niech otworzy wasze serca na swoje słowa * i przygotuje was na nieprzemijające radości. W: Amen.
Niech wam da poznać, co jest dobre i sprawiedliwe, * abyście biegli drogą przykazań Bożych * i stali się dziedzicami Królestwa niebieskiego. W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.

II. W LITURGICZNYCH DNIACH ŚWIĘTYCH

15. O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
Bóg, który odkupił wiat przez swojego Syna, zrodzonego z Maryi Dziewicy, * niech was obdarzy swoim błogosławieństwem. W: Amen.
Niech was zawsze strzeże Maryja Dziewica, * która zrodziła Dawcę życia. W: Amen.
Wam wszystkim tutaj zgromadzonym, aby obchodzić Jej uroczystość (święto), * niech Bóg udzieli prawdziwej radości i szczęścia wiecznego. W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.
16. O ANIOŁACH
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * w którego oblicze wpatrują się Aniołowie. W: Amen.
Niech Pan Bóg pole przed wami swoich Aniołów * aby was strzegli na wszystkich drogach życia. W: Amen.
Niech Bóg doprowadzi was do niebieskiej ojczyzny, * abyście ze wszystkimi chórami Aniołów mogli Go wysławiać przez wieki. W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.
17. O ŚWIĘTYCH APOSTOŁACH PIOTRZE I PAWLE
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, który zbudował Kościół na wierze świętego Piotra * i przez niego umocnił waszą wiarę W: Amen.
Przez nauczanie świętego Pawła Bóg oświecił narody pogańskie, * niech przykład Apostoła pobudzi was do zyskiwania braci dla Chrystusa. W: Amen.
Niech władza powierzona świętemu Piotrowi i słowa głoszone przez świętego Pawła, za ich wstawiennictwem pomogą wam dojść do tej ojczyzny, * do które Apostołowie weszli przez męczeństwo W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.
18. O APOSTOŁACH
Bóg, który oparł waszą wiarę na świadectwie Apostołów, * niech was błogosławi za wstawiennictwem świętych Apostołów N. i N. (świętego Apostoła N.). W: Amen.
Niech Bóg sprawi, abyście kierowani nauką i przykładem Apostołów * stali się dla wszystkich świadkami prawdy. W: Amen.
Święci Apostołowie, którzy przekazali wam wiarę, * niech wam pomogą dojść do wiecznej ojczyzny. W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.
19. O MĘCZENNIKACH
Niech za wstawiennictwem świętego męczennika N. Bóg was błogosławi * i zachowa od zła wszelkiego. W: Amen.
Niech Bóg sprawi, abyście trwali w katolickiej wierze * i mężnie ją wyznawali przed ludźmi. W: Amen.
Niech wam da wieczną radość ze Świętymi, * których śmierć była cenna w Jego oczach. W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.
20. O PASTERZACH
Bóg, który przez świętych pasterzy prowadzi swój lud do niebieskiej ojczyzny, * niech wam hojnie udzieli swojego błogosławieństwa. W: Amen.
Bóg, który gromadzi was przy jednym Stole eucharystycznym i posila jednym Chlebem, * niech da wam jedno serce i jednego ducha. W: Amen.
Waszymi słowami i przykładem waszej miłości * pociągajcie wszystkich ludzi do Chrystusa. W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.
21. O DOKTORACH KOŚCIOŁA
Bóg, który was powołał z ciemności do swojego przedziwnego światła, * niech wam udzieli swojego błogosławieństwa, abyście chodzili w Jego światłości. W: Amen.
Niech Syn Boży da wam prawdziwą mądrość, która prowadzi do zbawienia. W: Amen.
Niech Duch Święty zachowa was od błędów * i prowadzi drogą pokoju i miłości. W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.
22. O DZIEWICACH
Bóg, którego oglądają ludzie czystego serca, * niech was zachowa od wszelkiego grzechu. W: Amen.
Syn Boży niech sprawi, abyście pamiętali, że wasze ciała są świątynią Bożą * i Duch Święty w was mieszka. W:. Amen.
Niech Duch Święty da wam wytrwałość w modlitwie * i doprowadzi was do Królestwa niebieskiego. W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.
23. O JEDNYM ŚWIĘTYM
Bóg Ojciec, który was zgromadził w dniu świętego N. (Patrona waszej wspólnoty, albo: parafii, albo: diecezji, albo: narodu) niech was otoczy swoją opieką * i zachowa was w pokoju. W: Amen.
Jezus Chrystus, który ukazał w świętym N. moc swojej łaski * niech was uczyni wiernymi świadkami Ewangelii. W: Amen.
Duch Święty, który prowadził wybranych do niebieskiej ojczyzny, * niech was obdarzy swoimi darami. W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.
24. O WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Bóg, który jest chwałą i radością Świętych, pozwala wam dzisiaj obchodzić ich uroczystość, * niech wam błogosławi dzisiaj i zawsze. W: Amen.
Niech wstawiennictwo Świętych uwolni was od zła obecnego, * a ich przykład niech was pociągnie do świętego życia w służbie Boga i bliźnich. W: Amen.
Niech Bóg sprawi, abyście ze wszystkimi Świętymi radowali się w tej ojczyźnie, którą przygotował dla dzieci Kocioła. W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.

III. INNE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

25. NA POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA
Bóg, Pan nieba i ziemi, który zgromadził was dzisiaj na poświecenie (na rocznicę poświęcenia) tego kościoła, niech wam hojnie udzieli swego błogosławieństwa. W: Amen.
Bóg, który chce zjednoczyć w swoim Synu wszystkie rozproszone dzieci, niech was uczyni swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. W: Amen.
Niech Bóg zamieszka w waszych duszach oczyszczonych z grzechu, * abyście mogli osiągnąć wieczne szczęcie z wszystkimi Świętymi. W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.
26. W LITURGII ZA ZMARŁYCH
Niech was błogosławi Bóg, Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka * i przez zmartwychwstanie swojego Syna dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. W: Amen.
Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, * a wszystkim zmarłym światła i pokoju. W: Amen.
Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, * który prawdziwie zmartwychwstał. W: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. W: Amen.