Kalendarium życia

Skarga4

KALENDARIUM ŻYCIA
KS. PIOTRA SKARGI SJ

 

2 II 1536       Przychodzi na świat we

                    wsi Kobylin k. Grójca

                    jako syn Michała i Anny

                    z domu Świętek.

1 I 1552        Rozpoczyna studia na

                    Akademii Krakowskiej.

1555             Zostaje rektorem szkoły

                 kolegiackiej przy kolegiacie św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Szkoła ta kształciła

                 kandydatów do kapłaństwa w archidiakonacie warszawskim. Mieściła się

                 przy ul. Dziekaniej.

1557          Zostaje wychowawcą Jana Tęczyńskiego, syna Andrzeja, wojewody

                 lubelskiego.

1560          Jako mentor Jana Tęczyńskiego wyjeżdża z nim do Wiednia.

1562          Przebywa na dworze prymasa Polski abpa gnieźnieńskiego Jakuba

                 Uchańskiego.

Ok. 1564     Przyjmuje święcenia kapłańskie prawdopodobnie z rąk abpa lwowskiego

                 Jana Tarły.

IX 1563      Obejmuje posługę proboszcza w Rohatynie.

V 1564        Zostaje kanonikiem lwowskim.

XII 1564      Rezygnuje z probostwa w Rohatynie ze względu na rosnące obowiązki

                  we Lwowie.

III 1565       Zostaje kanonikiem kapituły lwowskiej.

V 1565         Zostaje nadwornym kapelanem Jana Krzysztofa Tarnowskiego w

                   Gorliczynie pod Przeworskiem.

1567            Zostaje kaznodzieją katedralnym we Lwowie. Z funkcją tą łączy posługę

                   duszpasterską wśród chorych, więźniów i innowierców.

X 1568          Opuszcza Lwów i udaje się do Rzymu.

28 I 1569      Dociera do Rzymu.

2 II 1569       W dniu swych 33. urodzin rozpoczyna nowicjat w zakonie Jezuitów w

                    Rzymie przy kościele św. Andrzeja na Kwirynale.

6 VIII 1569    Rozpoczyna formację (wraz ze Stanisławem Warszewickim) w

                    prowadzonym przez jezuitów Kolegium Rzymskim. Na życzenie papieża

                    Piusa V pełni wówczas także obowiązki penitencjarza słowiańskiego w

                    Bazylice św. Piotra w Rzymie.

IV 1571         Po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych wyrusza w drogę powrotną do

                    Polski.

Pocz. V 1571  Zatrzymuje się w Sankt Veit w Karyntii, gdzie poznaje ciężką sytuację

                    katolików żyjących wśród protestanckiej większości.

15-20 V 1571 Przebywa w Wiedniu.

Pocz. VI 1571 Rozpoczyna posługę kaznodziei w kolegiacie w Pułtusku.

X 1571          Opuszcza Pułtusk ze względu na trwającą w nim epidemię i udaje się

                    do Lwowa, gdzie ponownie zostaje kaznodzieją w tamtejszej katedrze.

1 V 1572       W Warszawie wygłasza kazanie do posłów zebranych na posiedzeniu

                   sejmu, który obraduje w dniach 12 III − 28 V 1572.

VI 1573        Zostaje wicerektorem Kolegium Jezuitów w Wilnie, powstałego w X 1570

                   r. i przeobrażonego 1 V 1579 r. przez króla Stefana Batorego w Akademię

                  Wileńską, której nadano te same prawa i przywileje co Uniwersytetowi

                  Krakowskiemu. Akademia Wileńska jest drugą po Collegium Romanum

                  uczelnią przygotowującą profesorów jezuitów do prowadzenia zajęć na

                  uczelniach wyższych.

1573           Przy kościele św. Jana w Wilnie zakłada Bractwo Przenajświętszego

                  Sakramentu i Miłosierdzia, do zadań którego należy: nawracanie

                  innowierców, zbieranie jałmużny, opieka nad ubogimi i chorymi oraz

                  zwalczanie pijaństwa i rozpusty. Równocześnie tworzy Bank Pobożny,

                  udzielający bezprocentowych pożyczek.

1 VII 1577   Zostaje profesem Towarzystwa Jezusowego, składając ostatnie śluby

                 zakonne. W tym samym roku zrzeka się swych dóbr ruchomych w Grójcu na

                 rzecz tamtejszych biednych oraz szpitala.

1577          Publikuje książkę O jedności kościoła bożego pod jednym pasterzem i

                 o greckim od tej jedności odstąpieniu oraz pisze Żywoty świętych, których

                 pierwsze wydanie ukazuje się na przełomie października i listopada 1579 r.

                 w Krakowie.

Skarga71 VIII 1579  Obejmuje funkcję

                  rektora nowo

                  utworzonej Akademii

                  Wileńskiej, łącząc ją z

                  posługą kaznodziei w

                  tamtejszej katedrze,

                  który swe kazania

                  kieruje zarówno do

                  katolików, jak i

                  innowierców.

VI 1580     W Krakowie odbywa dysputę z ministrem ariańskim Jerzym Szomanem.

VI 1580     Udaje się do Połocka, zdobytego przez Stefana Batorego 29 VIII 1579 r.,

                celem rozeznania zasadności założenia tam placówki jezuitów.

1581         Zostaje rektorem kolegium jezuitów w Połocku.

III 1582     Przybywa do Rygi, by rozeznać kwestię zaangażowania jezuitów w

                Inflantach, które zostały przyłączone do Rzeczpospolitej na mocy rozejmu w

                Jamie Zapolskim w styczniu 1582 r.

Od jesieni 1582    Przełożony prowincji zakonnej jezuitów powierza Skardze

               równoczesne pełnienie funkcji przełożonego placówek jezuitów w Wilnie,

               Połocku, Rydze, Dorpacie i Wenden, motywując swą decyzję dobrymi

               relacjami Skargi z królem oraz jego rozeznaniem w tamtejszych

               uwarunkowaniach.

20 VI 1584     Obejmuje w Krakowie funkcję przełożonego wspólnoty zakonnej przy

               kościele św. Barbary, który za czasów jego superiorstwa zostaje odnowiony.

               W kościele tym pełni funkcję kaznodziei, pomagając jednocześnie w 

               utworzeniu i urządzeniu nowicjatu zakonnego.

X 1584      Przy kościele św. Barbary tworzy Bractwo Miłosierdzia, które przetrwa

               do 1948 r.

1585        Ukazuje się II wydanie Żywotów świętych. Do końca XVII w. ukaże się

              12 wydań tej książki. W tym samym czasie dzieła Jana Kochanowskiego będą

              miały tylko 6 edycji. W krótkim czasie Żywoty świętych przetłumaczono na

              język czeski, a ich fragmenty na język ruski.

1586       Pisarz kalwiński Andrzej Wolan publikuje książkę skierowaną przeciwko

              Piotrowi Skardze. W tym samym roku Skarga musi tłumaczyć się władzom

              kościelnym i świeckim z zarzutów zawartych w antyzakonnym pamflecie

              luteranów niemieckich.

30 I 1588        Obejmuje funkcję kaznodziei królewskiego na dworze Zygmunta III

              Wazy, wygłaszając kazanie nawiązujące do odniesionego tydzień wcześniej

              zwycięstwa pod Byczyną.

Skarga11588       Tworzy w Krakowie Bank Pobożny, który

              udziela ze swego kapitału

              nieoprocentowanych pożyczek. Przetrwa

              on w Krakowie do 1948 r. W krótkim

              czasie arcybractwa miłosierdzia i banki

              pobożne rozpoczną swą działalność w

              innych miastach: w Warszawie (1589),

              Poznaniu (1599), Pułtusku (przed 1600),

              Łowiczu (1600), Lwowie (1601) i

              Zamościu.

1589       Towarzyszy królowi w podróży do Rawla

              na spotkanie z ojcem króla.

 

1590       Zakłada Bractwo św. Anny przy kolegiacie św. Jana Chrzciciela w Warszawie pod patronatem

              Anny Jagiellonki.

1590       Publikuje w Wilnie drugie, poszerzone wydanie swego dzieła O rządzie

              i jedności kościoła bożego pod jednym papieżem i o greckim i ruskim od tej

              jedności odstąpieniu, które dedykuje królowi Zygmuntowi III Wazie.

23 III 1592     Zakłada w Krakowie Bractwo św. Łazarza zajmujące się zorganizowaną,

              systemową pomocą biednym, zwłaszcza żebrakom.

1592       Zakłada w Warszawie Szpital św. Łazarza, w którym umieszczani są

              biedni chorzy wyrzucani na gnój lub umierający z zimna na ulicach. Jest to

              pierwszy szpital w przyszłej stolicy Polski.

1592       Publikuje w Krakowie Upomnienia do ewangelików oraz Przestrogę dla

              katolików o zachowaniu się z heretyki.

1594       Prosi o możliwość ustąpienia z funkcji kaznodziei królewskiego,

             motywując to swym wiekiem, dystansem wobec życia światowego i

             dworskiego oraz pragnieniem dobrego przygotowania się do śmierci. Prośba ta

             jednak nie zostaje przyjęta ani przez króla, ani przez przełożonych zakonu.

             Jako racje podawano niewdawanie się Skargi w sprawy świeckie, szacunek,

             jakim cieszy się wśród dostojników, pobożność, cnoty moralne i stałość jego

             charakteru.

1595      Uczestniczy w Warszawie w debacie na temat unii z prawosławiem.

1595      Wydaje w Krakowie Proces konfederacyjej, stanowiący odpowiedź na

             korzystną dla innowierców konfederację warszawską, obfitującą w liczne luki i

             uchwaloną pośpiesznie podczas bezkrólewia 28 I 1573 r. Jeden z polemistów

            kalwińskich (prawdopodobnie Grzegorz z Żarnowca) wydaje w tym samym roku

            Obronę przeciwko procesowi konfederacyjej. W następnym roku Skarga

            publikuje odpowiedź na powyższe dzieło pt. Proces konfederacyjej z poprawą i

            odprawą przeciwnika.

1595     Publikuje Kazania na niedziele i święta.

VI 1596      Położeniem kamienia węgielnego (dzięki staraniom Skargi) rozpoczyna

            się budowa kościoła pw. Świętych Piotra i Pawła w Krakowie.

1596     Uczestniczy w synodzie w Brześciu Litewskim, który zaowocuje unią

            Kościoła rzymskokatolickiego z prawosławnym.

1597     Wydaje w Krakowie książkę Synod brzeski, poświęconą opisowi

            zawarcia i obrony unii rzymskiego katolicyzmu z prawosławiem.

1597     Ukazuje się w Krakowie II wydanie Kazań na niedziele i święta,

            zawierające jako dodatek kazania, którym z upływem czasu nadano tytuł

            Kazania sejmowe. Ich prawzorem mogły być kazania wygłoszone przez Skargę

            podczas obrad sejmu w 1597 r.

1600     Publikuje Kazania na pobudkę do modlitwy 40 godzin, Kazania o

           siedmiu sakramentach oraz Dziękowanie kościelne za zwycięstwo nad

           Multanami (to ostatnie poświęcone interwencji polskiej w Mołdawii).

1601    Publikuje w Krakowie Wsiadane na wojnę, dotyczące walk ze Szwecją

           na terenie Inflant, oraz Gospodarstwo duchowne – dziełko przeznaczone dla

           żyjących w celibacie ludzi świeckich, którym zaleca praktykowanie cnót i walkę

           z siedmioma grzechami głównymi.

1602    Składa rezygnację z funkcji kaznodziei dworskiego w akcie protestu

           wobec królewskiego zamiaru poślubienia Konstancji, rodzonej siostry zmarłej w

           1598 r. żony króla, Anny. Zygmunt III Waza prosi Skargę o pozostanie i dalsze

           pełnienie jego funkcji, obiecując jednocześnie zaniechanie starań o rękę

           Konstancji. Ostatecznie jednak, w wyniku dyspensy Stolicy Świętej, król

           poślubił Konstancję w 1605 r.

1603    Ukazuje się drukiem tłumaczone przez Skargę 10-tomowe pierwsze

           wydanie dziejów Kościoła Annales ecclesiastici (Roczne dzieje kościelne)

           autorstwa Cezara Baroniusza. W 2. połowie XVII w. powstaną cztery kolejne

           przekłady dziejów na język staro-cerkiewno-słowiański. Ich oficjalna edycja

           ukaże się w Moskwie w 1719 r. z inicjatywy władz cerkiewnych. Ojciec

           nowożytnej literatury bułgarskiej Paisij Chilendarski (1722-1798) wykorzysta je

           do pisania swej Istorii sławianobołgarskiej. Jeden z twórców piśmiennictwa

           serbskiego, Gavriło Venclović (ok. 1680 − ok. 1750), przełoży natomiast na

           swój język tłumaczenie Skargi Annales Baroniusza.

13 VI 1604     W uroczystość Trójcy Świętej wygłasza w Jej obronie kazanie, które w

           tym samym roku ukaże się drukiem pt. Zawstydzenie arianów (…) Przy nim 

           Kazanie o przenajchwalebniejszej Trójcy. W odpowiedzi na tę publikację

           Hieronim Moskorzowski opublikuje w 1607 r. Zniesienie zawstydzenia. Skarga

           odpowie na nie w 1608 r. publikacją pt. Wtóre zawstydzenie arianów.

1604     Hieronim Powodowski (polemista antyariański i delegat duchowieństwa

           na zgromadzenia kościelne i państwowe) w opublikowanym w Krakowie

           pisemku Speculum clericorum (Zwierciadło duchownych) atakuje poglądy

           Skargi na temat dziesięciny, gdyż uznaje je za zbyt łagodne.

1605    Publikuje w Krakowie Pokłon Panu Bogu Zastępów za zwycięstwo

           inflanckie nad Carolusem, księciem sudermańskim, dzieło poświęcone walkom

           ze Szwecją na terenie Inflant.

III 1606      W charakterze mediatora udaje się z listem królewskim do wojewody

            krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego, stojącego na czele opozycji, która w

            Stężycy zwołała powszechny zjazd szlachty (około 6000 uczestników).

VIII/IX 1606   Ukazuje się anonimowe, przypisywane Skardze pisemko Otóż tobie

            rokosz, wymierzone w przywódcę rokoszan zebranych w Pokrzywnicy pod

            Sandomierzem. Wielowicki przypisywał autorstwo tego pisemka Zygmuntowi

            Myszkowskiemu.

17 IX 1606     W odpowiedzi na postulat zgromadzonych w Pokrzywnicy pod

           Sandomierzem rokoszan (w dużej mierze innowierców), domagających się

           (także pod wpływem wieści o wypędzeniu jezuitów z kilku państw) poważnego

           ograniczenia działalności jezuitów lub wydalenia ich z terenu Rzeczypospolitej,

           Skarga wygłasza kazanie, które zostanie następnie opublikowane w wersji

           rozszerzonej pt. Na artykuł o jezuitach zjazdu sandomierskiego odpowiedź.

IX 1606     Do przełożonego generalnego zakonu jezuitów kieruje pytanie o

           możliwość zakończenia swej posługi kaznodziei królewskiego przed kolejnymi

           obradami sejmowymi, celem ochrony zakonu przed atakami ze strony swych

           przeciwników.

X 1606      Ponownie udaje się w charakterze mediatora do Mikołaja

           Zebrzydowskiego; tym razem Zebrzydowski przeprosił zarówno króla, jak i

           jezuitów.

1606    Publikuje Żołnierskie nabożeństwo, w którym wymienia obowiązki

           prawego rycerza, podaje teksty stosownych modlitw oraz przykłady z Biblii i

           minionych wieków. Książka ta wywrze trwały wpływ, widoczny jeszcze w poezji

           konfederacji barskiej.

1607    Ukazuje się drukiem tłumaczone przez Skargę 12-tomowe drugie

           wydanie Annales ecclesiastici (Roczne dzieje kościelne) autorstwa Cezara

           Baroniusza.

1607    Publikuje podzielone na 4 części dzieło pt. Próba zakonu Societatis

          Iesu, w którym omawia dzieje i rozwój zakonu, jego działalność misyjną i walkę

          z herezją. Następnie bierze w obronę jezuitów prześladowanych w różnych

          krajach Europy i Azji, w tym także na Wyspach Brytyjskich. W ostatniej części

          wzywa do dystansu wobec oszczerstw rzucanych na jezuitów.

1607   Publikuje streszczenie Procesu konfederacyjej w dziełku pt. Dyskurs na

          konfederacyją.

29 VI 1608     Odprawia się pierwsze nabożeństwo w budowanym dzięki staraniom

          Skargi krakowskim kościele Świętych Piotra i Pawła.

1609    Publikuje w Krakowie Aeropagus, to jest wykład słów ś. Pawła

           Apostoła.

1610    W Wilnie publikuje broszurę Wzywanie do pokuty obywatelów Korony

           Polskiej i W. Księstwa Litewskiego, która stanowi streszczenie Kazań

           sejmowych.

1610    Z inicjatywy i wskutek starań Piotra Skargi rozpoczyna się budowa

           kościoła jezuitów obok kolegiaty św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

1610    Publikuje w Krakowie dzieło pt. Na treny i lament Teofila Ortologa do

           Rusi greckiego nabożeństwa przestroga, odwołujące się do rzeczywistości unii

           brzeskiej i prawosławia.

1611    Uczestnikom synodu diecezjalnego w Wilnie przedstawia swój

           testament duchowy, w którym powraca do kwestii jedności Kościoła. Jego

           wersja drukowana nosi tytuł Wzywanie do jednej zbawiennej wiary.

1611    Wraz z dworem królewskim przenosi się na stałe do Warszawy, która

           wkrótce stanie się nową stolicą Rzeczypospolitej. Ponieważ nie ma tu placówki

           jezuitów, Skarga zamieszkuje przy kolegiacie św. Jana.

26 IX 1611   Wygłasza swe ostatnie kazanie sejmowe nawiązujące do aktualnej

           sytuacji państwa.

5 IV 1612     Składa kolejną prośbę o możliwość zakończenia posługi kaznodziei

           królewskiego, motywując ją swym podeszłym wiekiem (ma wtedy 76 lat). Tym

           razem jego prośba zostaje przyjęta.

22 IV 1612    Na Wielkanoc wygłasza ostatnie kazanie jako kaznodzieja królewski.

2 V 1612       Po raz ostatni udziela także Komunii św. parze królewskiej i swemu

           wychowankowi Władysławowi IV.

3 V 1612       Opuszcza Warszawę, zatrzymując się po drodze na kilka dni w

           spalonym niedawno Sandomierzu, gdzie wygłasza 3 kazania nawołujące do

           składania ofiar na pogorzelców.

29 V 1612     Przybywa do Krakowa, gdzie zamieszkuje w domu zakonnym przy

           kościele św. Barbary.

Skarga227 IX 1612   Umiera w Krakowie. Na jego

                  pogrzeb przybywa ponad

                 100 jezuitów, liczne

                 duchowieństwo,

                 mieszczanie i szlachta.

                 Kazanie pogrzebowe

                 wygłasza dominikanin

                 Fabian Birkowski. Skarga

                 zostaje pochowany w

                 podziemiach kościoła Świętych Piotra i Pawła.

1612    Już po śmierci Skargi ukazuje się w Krakowie sygnowany jego

           nazwiskiem Messiasz nowych arianów wedle Alkoranu tureckiego.

1619    Na budowanym z inicjatywy Skargi krakowskim kościele Świętych Piotra

          i Pawła zostaje zasklepiona kopuła, na której umieszczono duży pozłacany krzyż.